650 barn och unga (10-19) på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självdestruktivt syfte – 3 biverkningsrapporter

En ny undersökning (av data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2020 hamnade 650 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte*. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 3 (!) av dessa, alltså 0,5 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport.

  • 16-åring, 60 st metylfenidat, 36 mg, tot 2160 mg, ord dos 1 tab/dag.
  • 15-åring, tagit Elvanse 30mg 15-20st, nedkyld, funnen utomhus. skakar av köld.
  • 14-åring, ca 3700 – 3800 mg metylfenidat, 450 mg lergigan, 3 gram sertralin.
  • 18-åring, Elvanse, står på 60 mg dagligen, senaste dygnet 8-15 tabl a 30 mg, kramprycker, hallucinationer.
  • 17-åring, 3 förpackningar med Concerta 36 mg, såg spindlar, skakig,
  • 15-åring, 20 tabletter Elvanse, svårt att gå, skakig suddig syn. hyperventilerade initialt
  • 17-åring, 30 st Voxra 300 mg, haft kräkningar och krampat, är orolig och förvirrad.
  • 14-åring, Citalopram 20 mg 10 stycken, Mirtazapin 15 mg max 24 stycken Sertralin 50 mg 8 stycken, noggrann övervakning under natten mm.

Det är några av de 650 barn och unga (10-19) som under 2020 tagit överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självskadligt syfte eller självmordssyfte och hamnat på sjukhus.

*Det totala antalet fall hos Giftinformationscentralen (GIC) var 675, av vilka alltså 650 (96 %), enligt tillgängliga data, tagits till sjukhus. Av de 675 fallen gällde 227 ”ADHD-preparat” och 448 antidepressiva. Runt 75 % av fallen gällde barn (0-17 år).

ALLA dessa fall skulle ha rapporterats i en biverkningsrapport

Enligt Läkemedelsverket, till sjukvården utfärdade regler, ”ska hälso- och sjukvården rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket” (kursivt här). (1) Man ska ”Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor”; ”Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad”. (2) En biverkning definieras som ”En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel…” där definitionen i enlighet med EU-lagstiftningen utökats till att omfatta biverkningar efter ALL användning av ett läkemedel. Kravet gäller alltså också ”vid off label-användning, överdosering, felanvändning, missbruk, hanteringsfel etcetera”. Där kriterierna för en ”allvarlig biverkning” bland annat är att den ”orsakar sjukhusvård”. (3)

Vi har alltså här 650 barn och unga (75 % av fallen rörde barn 0-17), som hamnat på sjukhus efter att år 2020 ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte eller i självmordssyfte. ALLA dessa fall SKULLE ge upphov till en biverkningsrapport – de har kommit till sjukvårdens kännedom, de psykofarmaka som använts har i en mycket stor majoritet av fallen varit barnens/de ungas egna av psykiatriker utskrivna piller där förskrivaren lär känna till det inträffade. Ändå kom bara 3 stycken, 0,5 % av fallen, att dokumenteras i en biverkningsrapport.

Läs vidare i PDF https://jannel.se/650SjukhusUngaADHDantidepressiva.pdf