Författararkiv: jannel

Läkemedelsverket och biverkningsrapportering av ”ADHD-preparat”

Läs i PDF http://jannel.se/Slutrapport.LV.BiverkningsrapporteringADHDpreparat.pdf

Med en uppföljning om hur psykiatrins verksamhetschefer i Stockholms län saboterade landstingsledningens direktiv om biverkningsrapportering

Sammanfattning

Jag visar med den här rapporten att den livsviktiga uppföljningen av skadeverkningar från psykostimulantia (”ADHD-preparat”) inte existerar.

Det finns ingen politiker eller myndighetsperson, som efter att ha tagit del av denna fleråriga undersökning kan hävda att vi har ett fungerande system för rapportering och hantering av skadeverkningar (”biverkningar”) av dessa preparat.

Det finns heller ingen möjlighet att hävda att den myndighet som är ansvarig för uppföljningen – Läkemedelsverket – ens försöker åstadkomma ett sådant system.

Trots att man vet att en uppföljning av biverkningar är livsviktig för patientsäkerheten har Läkemedelsverket, enligt egen uppgift, aldrig använt sina myndighetsbefogenheter till skapa en fungerande uppföljning.

Skolinspektionen berättar, på förfrågan, att vid tillsyn av skolor (2014) ”har förelägganden använts i 90 procent av fallen vid konstaterade brister”. Vi ser framför oss hur en frånvaro av åtgärdsprogram, för små idrottssalar, bristfällig belysning eller ventilation, kan leda till förelägganden att, mot vite, åtgärda förhållandena

Och vi jämför med brotten mot gällande regler om att rapportera konstaterade allvarliga skadeverkningar från psykofarmaka, som enligt Läkemedelsverkets egna uppgifter aldrig tidigare lett till kritik – och faktiskt, aldrig ens utretts!

Jag visar också i del två av rapporten att styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) beordrat ansvariga psykiatriska verksamhetschefer att rapportera flera hundra ohållbara biverkningar från ADHD-preparat, men att dessa chefer gått emot ledningens direktiv och saboterat ambitionen att få till stånd en biverkningsrapportering som är i enlighet med gällande regler.

Rapporten ska läsas med socialminister Annika Strandhälls nya uttalanden om biverkningsrapportering i åtanke. Aldrig har väl avståndet mellan den officiella myndighetsbilden och den faktiska verkligheten varit större. Strandhäll berättade i riksdagsdebatten (19 januari 2018):

”Självklart är underrapportering av läkemedelsbiverkningar, när det förekommer, inte rimligt. Regeringen lägger stor vikt vid officiell statistik och rapportering. Flera av Socialdepartementets myndigheter har gällande dessa frågor ett omfattande ansvar som är reglerat i lag. Jag följer myndigheternas arbete noga.”

”… det [är] viktigt att bevaka att hälso- och sjukvården bedrivs på ett patientsäkert sätt. En pusselbit i detta är att inrapportering av biverkningar ska fungera klanderfritt.”

”… det [är] självklart så att det redan i dag finns ett tydligt rapporteringskrav när det gäller läkemedelsbiverkningar. Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras.”

”Alla biverkningsrapporter ska skickas till Läkemedelsverket. Det är obligatoriskt för hälso- och sjukvården…” 

Janne Larsson

skribent/researcher

Läs vidare i PDF http://jannel.se/Slutrapport.LV.BiverkningsrapporteringADHDpreparat.pdf

 

Var fjortonde pojke (10-14) i Stockholm på ”ADHD-preparat” – vad säger Socialstyrelsen nu?

 

Snart får vi i media läsa och höra att var fjortonde pojke (10-14) – alltså 7,1 % – i Stockholm förra året fick psykostimulantia, ”ADHD-preparat” – nästan uteslutande narkotikaklassad. Vi får kanske också höra att förskrivningen till dessa pojkar i landets största landsting ökat med 450 % (!) sedan 2006, och att antalet som får preparaten nu är uppe i 4 800.

Vi får säkert också ta del av några underdåniga, försiktiga frågor om eventuell ”överdiagnosticering”, ”överförskrivning” riktade till Socialstyrelsen. Och vad får vi då veta?

Läs vidare i PDF http://jannel.se/PojkarADHDStockholmSoS.pdf

Janne Larsson

 

Professor Elias Erikssons mörklagda avtal – läkemedelsbolaget Lundbeck skulle godkänna den ”oberoende” forskningen om antidepressiva innan den publicerades

Avtalet med läkemedelsbolaget Lundbeck runt det antidepressiva medlet Cipramil fanns inte. Allt enligt vad farmakologiprofessor Elias Eriksson vid Göteborgs universitet (GU) berättade för JO och kammarrätten. Men efter nästan ett års strid dök dokumentet plötsligt upp. Den information som getts av Eriksson visade sig alltså vara falsk.

I artikeln En viktig seger för offentlighet och demokrati berättas om att de systematiska brott mot offentlighetsprincipen, som begåtts av Eriksson och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet (GU), nu inte längre är möjliga http://jannel.se/JO.EliasE.SegerOffentlighetDemokrati.pdf

Här berättas om dokument i denna affär som det uppenbarligen fanns väldigt goda skäl att hemlighålla.

Läs vidare i PDF  http://jannel.se/EE.LundbeckAvtal.pdf

Janne Larsson

En viktig seger för offentlighet och demokrati – förlust för mörkläggning av förutbestämd psykiatrisk ”forskning”

Det är inte längre möjligt att systematiskt begå brott mot offentlighetsprincipen, på det sätt som gjorts av farmakologiprofessor Elias Eriksson och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet (GU).

Justitieombudsmannens nya beslut och internrevisionens utredning innebär att de metoder Eriksson och institutionen tagit till för slå ut grundlagsbestämmelserna och förhindra insyn i verksamheten nu är historia. Det är en viktig seger för offentlighet och demokrati.

Ärendet gällde allmänna handlingar om pågående forskning i koppling till läkemedelsbolag, presenterad som “oberoende”, förutbestämd att skapa positiva resultat för de antidepressiva medel den handlar om, sponsrad med 8 miljoner av offentliga medel. Det fanns med andra ord många goda skäl till att få insyn i Elias Erikssons kommunikationer med de läkemedelsbolag med vilka han haft mångåriga intima förbindelser.

Enligt JO-beslutet i ärendet (Dnr 7571-2016, 20 december 2017) gäller följande vid en begäran om allmänna handlingar: ”Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som framställningen har gjorts.” Det tog en månad innan Eriksson och den aktuella institutionen ens började behandla min begäran om allmänna handlingar (och då först efter en JO-anmälan).

Men det riktigt allvarliga var att begärda handlingar, de dokument som rörde Erikssons alla kontakter med tillverkarna av de preparat forskningsprojektet handlade om, hade gömts undan. De utfästelser som den aktuella forskaren gjort i förhållande till läkemedelsbolagen (i denna med mångmiljonbelopp offentligt finansierade forskning), de studieupplägg (protokoll) som skickats från forskaren till de aktuella bolagen, de argument som forskaren anfört för att utfå materialet (data från de kliniska studierna) från bolagen, samt de svar som läkemedelsbolagen gett – hade gömts undan för insyn.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/JO.EliasE.SegerOffentlighetDemokrati.pdf

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), sjukvårdsdirektören och chefläkaren ”lämnade in” – lät hundratals ohållbara skadeverkningar av ADHD-preparat ligga orapporterade

I över två år har styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), sjukvårdsdirektören och chefläkaren haft full kännedom hundratals klart identifierade, ohållbara, orapporterade biverkningar av ”ADHD-preparat” i Stockholms län – och mörkläggningen av dessa.

Man har grundligt utrett ärendet och i styrelsebeslut av den 25 oktober 2016 kom man fram till att dessa biverkningar ska rapporteras enligt gällande förordning (LVFS 2012:14), som säger: ”Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.” Det är alltså ytterst styrelsen som är juridiskt ansvarig för rapporteringen.

De psykiatriska verksamhetscheferna i Stockholms län fick av styrelsen order om att rapportera skadorna till Läkemedelsverket: ”Verksamhetschefer ombesörjer att verksamheten biverkningsrapporterar utifrån resultaten av granskningarna.” Efter att ansvariga psykiatriska verksamhetschefer fått en noggrann genomgång av vad som skulle rapporteras, fastställdes en deadline för verksamheternas slutrapportering till Läkemedelsverket: ”Slutfört 170531.”

Men psykiatrins företrädare i länet gick emot styrelse, sjukvårdsdirektör och chefläkare. Man vägrade, i strid med gällande förordning, att rapportera de för patientsäkerheten, de för säkerhetsuppföljningen, så viktiga biverkningarna. Man saboterade den grundliga utredning som gjorts och såg till att de klart identifierade ohållbara biverkningarna även fortsättningsvis undanhölls Läkemedelsverkets biverkningsregister.

Den stora frågan blev: Hur skulle styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), sjukvårdsdirektören och chefläkaren hantera sabotaget? Det är trots allt huvudmannen som är juridiskt ansvarig att rapportera skadeverkningarna.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/AvslutADHD.BiverkningarStyrelsenDec17.pdf

Falska forskningsresultat, sekretessavtal med läkemedelsbolag, bedräglig information till patienter och läkare, otillbörliga profiter för hundratals miljoner – Socialstyrelsen förstår inte problemet

Socialstyrelsens expert “avböjer” att svara på de sex brännheta frågorna och myndighetens ledning vägrar uttala sig (se nedan).

Socialstyrelsen är nu indragen i en härva med tydliga bevis på forskningsfusk, där myndighetens opartiska expert på “ADHD-medicinering” har sekretessavtal med tillverkarna Janssen (som för övrigt dömts till mångmiljardböter i USA). Janssen har de sista åren gjort otillbörliga profiter i Sverige på hundratals miljoner kronor, och experten har ihop med bolaget gett bedräglig information om effekter och skador av aktuellt “ADHD-preparat” till patienter och läkare.

Men Socialstyrelsen låtsas som att det här inte alls är något problem.

Frågan är om de medier som ringer upp myndigheten för kommentarer om problem runt “ADHD-medicinering” även fortsättningsvis köper de vanliga flosklerna.

Läs vidare http://jannel.se/Falska.forskningsresultatADHD.SoS.pdf

EMA-rapporten: 579 barn i Sverige tog ADHD-preparat i självdestruktivt syfte – svar GD Läkemedelsverket

http://jannel.se/Svar.GD.LV.EMArapportMetyflenidat2017.pdf

Jag antar att svaret från GD-staben nedan kan ses som ett svar från dig personligen.

Mina två frågor, som kan kopplas till regeringsuppdraget om säkerhetsuppföljning av medicinska preparat för barn (1), vikten av biverkningsrapportering (2), tillkännagivandet från dig om patientsäkerhet och ”återkommande säkerhetsuppföljningar” (3) och hur myndigheters samarbete gör sjukvården säker (4), lydde:

  1. Tycker du inte att det är dags att Läkemedelsverket slutar att osynliggöra förhållandena runt alla de barn som tagit överdoser av metylfenidat och andra ”ADHD-preparat” i självmordssyfte eller i annat självdestruktivt syfte?
  2. Kommer du nu att se till att Läkemedelsverket (med alla dess resurser) till nästa bedömningsperiod [i den fortsatta europeiska utredningen av metylfenidat] tar fram och rapporterar så fullständiga data som möjligt om vad som är känt om individuella fall hos GIC vad gäller dessa barn, inkluderande ett fullständigt utnyttjande av andra register (som patientregistret, läkemedelsregistret) för att till MHRA/EMA förmedla så högkvalitativa data som bara möjligt?

Vi kan i ditt svar nedan se: 1. Ja, Läkemedelsverket kommer även fortsättningsvis att osynliggöra förhållandena runt dessa barn. 2. Nej, Läkemedelsverket kommer inte att ta fram mer data om dessa barn till den fortsatta europeiska utredningen.

Läs vidare http://jannel.se/Svar.GD.LV.EMArapportMetyflenidat2017.pdf

Öppet brev till Socialstyrelsens psykiatriker Ylva Ginsberg om läkemedelsbolaget Janssen, det underkända ”ADHD-preparatet” Concerta, oredlighet i forskning – och 700 skattemiljoner

Bästa Ylva Ginsberg,

Tillfällig bild TV4-nyheter 1/11-17

Din nya roll som anställd medicinsk expert på Socialstyrelsen kräver att du följer lagkraven om objektivitet, saklighet och opartiskhet. Förvaltningslagen kräver också att du nu, som myndighetens representant, till sist ger tydliga svar på de ytterst relevanta och brännande frågorna nedan.

Ämnet för brevet är dina sekretessavtal med läkemedelsbolaget Janssen, din och läkemedelsbolagets falska framställning av forskningsresultat om Concerta, och hur läkemedelsbolaget kunnat sälja ett för målgruppen vuxna underkänt preparat för nästan 900 miljoner kronor (!) i Sverige.

Läkemedelsbolaget Janssen ansökte år 2010 om att få det narkotikaklassade ”ADHD-preparatet” Concerta godkänt för vuxna i Europa. Janssen valde ut de, i sitt tycke, tre mest fördelaktiga studierna, där man prövat Concerta på 596 vuxna och jämfört med 309 personer, som fick placebo. Den utredande europeiska läkemedelsmyndigheten, engelska MHRA, och holländska CBG kom i juli 2010 fram till: ”Nytta/Risk för Concerta i den föreslagna indikationen [för vuxna] är negativ” (”the B/R [Benefit/Risk] of Concerta in the proposed indication is negative”). Sammantaget blev resultatet av Janssens inlämnade studier, att man inte kunde påvisa en positiv effekt ens kortsiktigt (efter sju eller tretton veckor). Läkemedelsmyndigheten skrev att ansökan ”should be refused” [1].

Läs vidare i PDF http://jannel.se/SoSGinsbergConcerta2017.pdf

Janne Larsson

Ny rapport från EMA: 579 barn i Sverige tog ADHD-preparat i självdestruktivt syfte

Öppet brev till Läkemedelsverkets GD Catarina Andersson Forsman

Nu har den nya utredningsrapporten om metylfenidat (Ritalin, Concerta) offentliggjorts av det europeiska läkemedelsverket, EMA. Vi kan i den läsa att 579 barn (10-19) i Sverige tog ADHD-preparat i självdestruktivt syfte under åren 2011-2015. Läkemedelsverket har svikit dessa barn genom att helt försumma att utreda fallen. Man har genom sin frånvaro av åtgärder ”säkerställt” att vi under 2017 kommer att få en än allvarligare situation.

Läs vidare i PDF http://jannel.se/LV.EMA.rapport.Metylfenidat2017.pdf

Janne Larsson

Barnpsykiatrins gudfader Joseph Biederman skuldbelägger barnen, fritar ADHD-drogerna

Psykiatriprofessor Joseph Biederman nonchalerar de svåra skadeverkningarna av ADHD-droger och skuldbelägger barnen. Barnen ogillar ofta starkt, för att inte säga hatar, de narkotiska preparaten, och vill sluta ta dem. Men i Biedermans barnfientliga värld vill de sluta med pillren för att de inte begriper bättre.

Läs vidare http://jannel.se/Biderman.ADHD.pdf

Janne Larsson