Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kan läckta hemligstämplade uppgifter om självmordsbeteende från ”ADHD-preparat” (Ritalin/Concerta) skapa kris i Sveriges relationer med Storbritannien?

Texten nedan i PDF http://jannel.se/ArtikelHemligtADHD.april2017.pdf

Den svenska offentlighetsprincipen har gjort det möjligt att gräva fram uppgiften (Giftinformationscentralen) att 553 barn (10-19) i Sverige de sista sex åren tagit överdoser av metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet) i självmordssyfte eller i självskadligt syfte (1).

Det är en oerhörd skandal, speciellt när de myndigheter (Läkemedelsverket och Socialstyrelsen) som skulle agerat inte gjort ett skvatt åt saken – tvärtom, man har ”säkerställt” att det blir fler fall varje år.

Den svenska offentlighetsprincipen har också gjort det möjligt att gräva fram uppgiften (Rättsmedicinalverket) att 33 personer begick självmord med Ritalin/Concerta i kroppen 2015 (det sista året där uppgifter finns tillgängliga); 10 av dessa var unga i åldern 15-24.

Data från Läkemedelsverket visar att bara 3 av de 553 unga som tagit överdoser av metylfenidat i självdestruktivt syfte (0,5 %) gavs en biverkningsrapport. ALLA dessa 553 skulle, om gällande regler följts, ha rapporterats till biverkningsregistret.

INGET av de 33 självmorden 2015, där Ritalin/Concerta fanns med i bilden, rapporterades till Läkemedelsverket som en misstänkt biverkning.

Läkemedelsverket hemligstämplar

Det europeiska läkemedelsverket (EMA) har tillkännagett att man i en utredning ledd av den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) skulle granska de fall av självmordsbeteende och självskadligt beteende som rapporterats i samband med behandling med metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet).

Tillverkarna (Novartis, Janssen, Shire, Medice) av preparaten beordrades att göra en granskning av alla fall av självmordsbeteende och självskadligt beteende, som de fått kännedom om.

Läkemedelsbolagen skulle redovisa granskningen i sin årliga säkerhetsrapport (kallad Periodic Safety Update Report, PSUR). Rapporterna gick först till EMA/MHRA, och sedan ut till alla andra inblandade europeiska läkemedelsmyndigheter, som svenska Läkemedelsverket.

De data tillverkarna skulle granska var ALLA fall av självmordsbeteende/självskadligt beteende, från ALLA delar av världen, för ALLA åldersgrupper, för ALLA år från och med preparatens godkännande.

I början av januari 2017 inkom dessa rapporter (PSURs) till svenska Läkemedelsverket, diariefördes som inkomna allmänna handlingar; de begärdes utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen.

Och hemligstämplades i sin helhet!

Notera att inga andra uppgifter än ”antalet rapporterade fall av självmordsbeteende och/eller självskadebeteende” har begärts utlämnade.

Det brittiska läkemedelsverket (MHRA) motsätter sig ett utlämnande av läkemedelsbolagens rapporterade fall av självmords-/självskadebeteende och det svenska Läkemedelsverket anser att man måste rätta sig efter det.

Läkemedelsbolagens rapporterade uppgifter betraktas alltså närmast som statshemligheter; det skulle utlösa en kris i Sveriges relationer med Storbritannien om bolagens uppgifter utlämnades.

De stora frågorna blir:

Vad står det egentligen i läkemedelsbolagens granskning om självmordsbeteende från ”ADHD-preparat”?

Vad ser man vid en jämförelse av uppgifterna från Sverige och de från läkemedelsbolagen?

Kommer läkemedelsbolagens uppgifter, om de läcker ut i Sverige, att skapa en kris i relationen med Storbritannien?

Janne Larsson

skribent/researcher

  1. Medräknat andra ”ADHD-preparat”, som Strattera och Elvanse, har 710 barn (10-19) tagit överdoser av i självmordssyfte eller i självskadligt syfte under motsvarande tid.

STÖRSTA LÅNGTIDSSTUDIEN: ADHD-preparat ger bestående tillväxtstörning – barnen blev i genomsnitt 4 centimeter kortare som vuxna; inga positiva långtidseffekter

Den mest omskrivna och längsta ADHD-studien (MTA-studien) har nu slutgiltigt bevisat: Barn som får ADHD-preparat drabbas av bestående tillväxtstörningar. De blir i genomsnitt 4 centimeter kortare som vuxna. Det är närmast självklart att den tillväxtstörning som dessa narkotiska preparat orsakar också hämmar den växande hjärnans utveckling. Studien har också bevisat att preparaten inte ger några som helst positiva långtidseffekter.

Föräldrar och läkare har fått höra att de tillväxtstörningar som ADHD-preparat kan ge inte är något allvarligt: effekterna – om de ens finns – är små och obetydliga, och barnen kommer att ta igen ”eftersläpningen” senare.

Så till exempel har Läkemedelsverket beskrivit minskningen i längdtillväxt som en ”eftersläpning[en] i tillväxt … av relativt ringa omfattning …” där behandlingsuppehåll under sommaren ”motverkar denna biverkan” (1). SBU:s psykiatriker förringar de allvarliga effekterna och skriver: ”Sammantaget verkar det som om metylfenidat kan ha en effekt, om än liten, på vikt- och längdutveckling vid långtidsbehandling”. (2) Läkemedelsverket och myndighetens inhyrda psykiatriker fortsätter 2016 på den inslagna vägen: ”Viss påverkan på vikt och längd vid långtidsanvändning av adhd-läkemedel kan inte uteslutas, särskilt vad gäller växande individer.” (3) [Kursivt här]

Men allvaret i saken bör uttryckas så här:

”När ett preparat är toxiskt i stort för hjärnan och också ger specifika störningar i regleringen av tillväxthormon, bör det antas att hjärntillväxten också blir hämmad och störd, om inte stoppad. Om det inte var för den makt som det psykofarmakologiska komplexet utövade, så skulle den tillväxthämmande effekten av psykostimulantia, i sig själv, kontraindicera och i slutändan stoppa dess användning på barn.” (4)

I ett mer civiliserat samhälle där barnens bästa sattes i främsta rummet, skulle alltså preparat som orsakade bestående tillväxtstörningar hos barn, och som dessutom bevisats sakna alla former av positiva långtidseffekter vara förbjudna.

I Sverige fick förra året 48 000 barn dessa preparat (5).

Läs vidare i PDF: http://jannel.se/ADHD.MTA2017.pdf

Janne Larsson

26 mars 2017

 

Inskränkt offentlighetsprincip – vem tjänar på att hemligstämpla skador barn får från psykofarmaka?

 

Texten nedan i PDF http://jannel.se/overdoserADHD.pdf

I november 2013 röstade riksdagen för en kraftigt inskränkt offentlighetsprincip. De få kritiker som varnade för konsekvenserna hånades i riksdagen, sades ”skapa skräckbilder” och vara ute på fåniga ”korståg”. Journalistkåren och andra som slåss för öppenhet och möjlighet till insyn i myndigheters verksamhet sov, och vaknade först när inskränkningarna var ett faktum.

Riksdagsmajoriteten föll för de bedrägliga formuleringarna i regeringsförslaget om ”förbättrat samarbete” och ”risk för att det internationella samarbetet försämras”; vi skulle inte få vara med, vi skulle stängas ute, vi var tvungna att sekretessbelägga myndighetsdokument som inkommit från andra länder. Så blev andra länders mörkläggningskultur såld till en riksdagsmajoritet, som i sin tur sålde ut en hörnsten i offentlighetsprincipen, och oförstående upprepade: ”Samarbete bra, inte samarbete dåligt.”

Vad man inte förstod var att man med inskränkningarna gjorde det möjligt

mörklägga, sekretessbelägga, hemlighålla skadeverkningar av receptbelagda medel, som av psykofarmaka. Alla välmenande personer är överens om att det finns ett mycket stort allmänintresse i att sådana skadeverkningar offentliggörs snabbt. Läkemedelsbolag ska inte kunna göra effektdata och kända skadeverkningar till ”affärshemligheter”; läkemedelsmyndigheter ska inte kunna vägra lämna ut dessa till läkare, patienter, sjukvårdspolitiker eller allmänhet, med hänvisning till paragrafer om skydd för affärshemligheter eller till paragrafer om störda relationer med främmande land.

Det har nyligen kunnat avslöjas att över 700 (!) svenska barn (10-19) tagit överdoser av psykostimulantia (Ritalin, Concerta, Equasym, Elvanse, Strattera) i självmordssyfte eller självskadligt syfte under de sex åren 2011-2016. En otrolig skandal som ansvariga myndigheter inte gjort något för att hantera, fast man känt till förhållandena.

Och avslöjandet har kunnat göras med tillämpning av den fantastiska svenska offentlighetsprincipen, eftersom uppgifterna tagits fram enbart av svensk myndighet (Giftinformationscentralen, GIC) – inte av läkemedelsbolag eller som del i ett ”samarbete” med utländska myndigheter. Och i ett sådant fall gäller inte de regler om hemligstämpling som riksdagen röstade igenom.

Men vi behöver bara gå till den myndighet, Läkemedelsverket, som tänks se till att läkemedel är säkra och effektiva, så ser vi de katastrofala konsekvenserna av inskränkningarna i offentlighetsprincipen. Om kritiker tidigare blev anklagade för att ”skapa skräckbilder”, vad säger då mörkläggningsivrarna om följande färska exempel:

De läkemedelsbolag (Novartis, Janssen, Shire) som tillverkar metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym) – ”ADHD-preparat” – har av europeiska läkemedelsmyndigheter i samarbete med Läkemedelsverket blivit beordrade att göra en granskning av alla fall av självmordsbeteende och självskadebeteende i samband med behandling med metylfenidat som de känner till. Bolagens rapporter inkom som allmänna handlingar till svenska Läkemedelsverket den 9 januari i år.

Och ”skräckbilden”: Nu har Läkemedelsverket beslutat att hemligstämpla alla uppgifter runt läkemedelsbolagens beskrivning av självmordsbeteende och självskadebeteende från dessa ”ADHD-preparat”. Man lämnar inte ens ut uppgift om hur många barn internationellt som drabbats av självmordsbeteende och självskadebeteende i samband med behandlingen. Läkemedelsverket hänvisar till att England inte vill att dessa uppgifter blir kända, och till den av riksdagen inskränkta offentlighetsprincipen.

Vi kan alltså inte få veta vilka uppgifter läkemedelsbolagen gett till det svenska Läkemedelsverket och hur dessa stämmer överens med de fruktansvärda uppgifterna om skadade barn som kommer från svenska Giftinformationscentralen. Tidigare data indikerar att bolagen har tagit fram helt otillförlitliga – rentav bedrägliga – uppgifter. Läkemedelsverkets hemligstämpling hindrar oss från att syna bolagens troliga bluff.

Det är heller ingen idé att överklaga Läkemedelsverkets beslut – riksdagens inskränkningar i offentlighetsprincipen gör att rätten inte kan gå emot vad Läkemedelsverket bestämt.

En sak är säker: Det är inte de barn som drabbas av skadeverkningar från psykofarmaka som tjänar på den här hemligstämplingen.

Janne Larsson

131 barn tog överdoser av ADHD-droger i självmordssyfte eller självskadligt syfte under 2016 – vem bryr sig?

Texten nedan i PDF http://jannel.se/OverdoserBarn.ADHD.pdf

Vissa fakta är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter gör bäst i att sticka huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns. Som att 131 barn (10-19) i Sverige under 2016 tagit ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Elvanse, Strattera) för, som kategorin heter, ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” (1). Det är det högsta antalet någonsin.

Vi lägger dessa barn till dem som redan tagit överdoser av preparaten under åren 2011-2015 och vi kommer upp till det katastrofalt höga antalet av 710 barn!

Men vi har ju hört att Läkemedelsverket ”aldrig tumma[r] på patientsäkerheten” (2) och från Socialstyrelsen, ”vi följer noga utvecklingen” (3). Jämför gärna de uttalandena med det faktum att bara 3 av dessa 710 fall – 0,4 % (!) – rapporterats till Läkemedelsverket i en biverkningsrapport. Och Socialstyrelsen har inte tagit ett enda initiativ i området. Den som tror att det här på något sätt tas upp i regeringens uppdrag till Läkemedelsverket om ”säkrare läkemedelshantering till barn” (4) tror förstås också fel.

Ja, bara 3 av de 710 fallen – 0,4 % – rapporterades alltså av läkare till biverkningsregistret trots bindande regler (från 2012) om att alla sådana fall ska rapporteras dit. Vi kan bara föreställa oss vilka tragedier som döljer sig bakom de kalla siffrorna. Det här är i alla fall några urklipp om dessa tragedier; data som aldrig blir del av Läkemedelsverkets utredning eller del av Socialstyrelsens ’noga följda utveckling’:

Hur fjärran är inte den här scenen från den vi serveras i media, och som Socialstyrelsens, Läkemedelsverkets experter och den av läkemedelsbolagen stödda föreningen Attention vill få oss att tro på? Det här är barn som förstör den psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket låter sig dirigeras av en handfull psykiatriker med intima band till läkemedelsindustrin. Den opartiskhet och objektivitet som ska råda på svenska myndigheter har ersatts av en ingrodd jävskultur där man är blind för de uppenbara styrningarna från läkemedelsindustrin. Exempel: Man valde psykiatriker Ylva Ginsberg till att skriva behandlingsrekommendationer om ADHD-preparat trots att hon satt i knät på tillverkarna av just dessa preparat och hjälpt till att skriva förvrängda artiklar om preparatens effekt och skador (5). Exempel: Man valde psykiatriker Håkan Jarbin till att skriva behandlingsrekommendationer om antidepressiva till barn, trots att han fått 600 000 kronor av läkemedelsbolag de sista åren (6) och offentligt deklarerat att varningstexten om antidepressiva medel var ”snudd på tokig” (7). Jarbin hade fått 80 000/år för att tillsammans med Janssen (Concerta) och Shire (Elvanse) bland annat marknadsföra bolagens ADHD-droger. Läkare och sjukvårdspersonal i Stockholm fick av Jarbin (2008) budskapet: ”Att ha tillräckligt stor och adekvat förskrivning av centralstimulantia är en markör att barnpsykiatrin i länet fungerar väl.”

FN:s barnrättskommitté har i sin senaste rapport om Sverige (februari 2015) uttryckt starka bekymmer över den ökande förskrivningen av psykostimulantia, och att man i Sverige inte skänkt nödvändig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och missbruket av de narkotikaklassade ämnena (8). Man uppmanade Sverige att se till att oberoende experter (inte med band till läkemedelsbolag) granskar diagnosticeringen och förskrivningen av psykostimulantian. Dessutom har Europarådets parlamentariska församling, efter två års utredning, (i mars 2015) antagit en resolution (9) där man kräver en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia, och att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”).

Men Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriker ville som sagt annorlunda, och har gått rakt emot rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling. Därför har vi inte heller, trots att data från tidigare år varit kända för myndigheterna, fått se någon utredning om alla de barn som tagit överdoser i självskadligt syfte eller självmordssyfte – de passar inte in i agendan.

I tillägg får PR-folket gott om mediautrymme och kan, efter känt mönster från tobaksbolagen, gripa in med sin skademinimering och förklara att ”andra data visar” … Och låta någon kändis få föra fram att ”medicinen” räddat livet på dem. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och då har vi ändå inte sagt något om de 396 barn 0-4 år (!!) som under de sista sex åren blivit förgiftade av amfetamin eller amfetaminliknande preparat. Har någon hört talas om en utredning om dem från Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket? Har någon sett socialdepartementet bekymra sig? Har någon läst deras historia i massmedia?

Janne Larsson

skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com

  1. Sammanställning av uppgifter utlämnade av Giftinformationscentralen.
  2. Läkemedelsverket, Information från Läkemedelsverket, Ledarsida, nr 2, 2016, https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2016/Information_fran_lakemedelsverket_nr_2_2016.pdf .
  3. Socialstyrelsen, Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel, 8 juni 2016, http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storaskillnaderianvandningavadhd-lakemedel
  4. Socialdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Läkemedelsverket, 17 december 2015, S2015/08135/RS: http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17168 om att ”ta fram ett kunskapsdokument för säkrare läkemedelshantering till barn där arbetet omfattar ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel”, med Läkemedelsverkets stora och meningslösa svar https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/rapporter/Rapport_fran%20LV_Nationell_samverkan_for_utveckling_av_stegvist_godkannande_av_nya_lakemedel_20161031.pdf
  5. Larsson, När mörkret föll – Läkemedelsverkets expertmöte om ADHD-behandling 22-23 september 2015, http://jannel.se/LV.ADHDSeptember2015.pdf
  6. Jarbin, jävsdeklaration, den 4 september 2015, http://jannel.se/LV.IntressekonfliktJarbin.pdf
  7. Filmen Who Cares in Sweden, intervju med Jarbin, 2012.
  8. FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/777/sammanfattande-slutsatser-och-rekommendationeravseende-sveriges-femte-periodiska-rapport
  9. PACE, Ensuring comprehensive treatment for children with attention disorders, 6 mars 2015, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21596&lang=en

 

Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Texten nedan i PDF http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf

Öppet brev till folkhälsominister Gabriel Wikström

Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Det har gått tio år sedan tjänstemän på Läkemedelsverket drev igenom godkännandet av Fontex/Prozac för unga i Sverige. Man skulle efter godkännandet utföra viktiga uppföljningsstudier, de effekter och skador som preparatet hade på unga skulle noga granskas.

Men det blev inga uppföljningsstudier, det blev ingen granskning av vad som hände med de unga som fick preparatet. Läkemedelsverket undersökte inte heller hur den kända risken för självmordsbeteende från Fontex/Prozac visade sig i behandlingen.

Vi vet nu genom tillämpning av offentlighetsprincipen att utskrivningen av preparatet sköt i höjden och att 54 unga (15-24 år) under åren 2006-2015 begick självmord under behandling med Fontex/Prozac. Vi vet att INGET fall anmäldes till Läkemedelsverkets biverkningsregister; INGET av de 54 fallen utreddes av myndigheten!

Läkemedelsverket har 2016 låtit jävig barnpsykiatrisk expertis – med intima finansiella och ideologiska kopplingar till läkemedelsindustrin – besluta om att ännu fler unga ska behandlas med Fontex/Prozac och andra antidepressiva.

Vi kan se fram mot att fler unga kommer att begå självmord under behandling med preparat som har just ökad risk för självmordsbeteende i produktbeskrivningen, utan att någon granskning sker från Läkemedelsverkets sida.

Anser folkhälsoministern kanske att kraftfulla uppföljningsåtgärder om självmorden bland unga som fått antidepressiva, kan störa lobbyarbetet på att få EMA, det europeiska läkemedelsverket, placerat i Sverige?

Kanske anser folkhälsoministern att den obefintliga granskningen och den totala frånvaron av åtgärder för att komma till rätta med katastrofsituationen där unga utsätts för läkemedelsinducerat självmordsbeteende, är det pris vi får betala för att läkemedelsbolag även i fortsättningen ska ha en mycket positiv inställning till det svenska Läkemedelsverket?

Om inte, läs vidare, ta del av nedanstående fakta – och bevisa sedan att omsorgen om de unga är äkta, genom att faktiskt göra något åt saken!

Var det inte dessutom så att regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se till säkerheten i förskrivningen av läkemedel till barn och unga? Är inte de 54 unga som begått självmord under direkt inverkan av Fontex/Prozac värda att inkluderas i det uppdraget?

Läs fortsättningen http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf  

Janne Larsson

skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com