månadsarkiv: februari 2017

131 barn tog överdoser av ADHD-droger i självmordssyfte eller självskadligt syfte under 2016 – vem bryr sig?

Texten nedan i PDF http://jannel.se/OverdoserBarn.ADHD.pdf

Vissa fakta är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter gör bäst i att sticka huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns. Som att 131 barn (10-19) i Sverige under 2016 tagit ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Elvanse, Strattera) för, som kategorin heter, ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” (1). Det är det högsta antalet någonsin.

Vi lägger dessa barn till dem som redan tagit överdoser av preparaten under åren 2011-2015 och vi kommer upp till det katastrofalt höga antalet av 710 barn!

Men vi har ju hört att Läkemedelsverket ”aldrig tumma[r] på patientsäkerheten” (2) och från Socialstyrelsen, ”vi följer noga utvecklingen” (3). Jämför gärna de uttalandena med det faktum att bara 3 av dessa 710 fall – 0,4 % (!) – rapporterats till Läkemedelsverket i en biverkningsrapport. Och Socialstyrelsen har inte tagit ett enda initiativ i området. Den som tror att det här på något sätt tas upp i regeringens uppdrag till Läkemedelsverket om ”säkrare läkemedelshantering till barn” (4) tror förstås också fel.

Ja, bara 3 av de 710 fallen – 0,4 % – rapporterades alltså av läkare till biverkningsregistret trots bindande regler (från 2012) om att alla sådana fall ska rapporteras dit. Vi kan bara föreställa oss vilka tragedier som döljer sig bakom de kalla siffrorna. Det här är i alla fall några urklipp om dessa tragedier; data som aldrig blir del av Läkemedelsverkets utredning eller del av Socialstyrelsens ’noga följda utveckling’:

Hur fjärran är inte den här scenen från den vi serveras i media, och som Socialstyrelsens, Läkemedelsverkets experter och den av läkemedelsbolagen stödda föreningen Attention vill få oss att tro på? Det här är barn som förstör den psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket låter sig dirigeras av en handfull psykiatriker med intima band till läkemedelsindustrin. Den opartiskhet och objektivitet som ska råda på svenska myndigheter har ersatts av en ingrodd jävskultur där man är blind för de uppenbara styrningarna från läkemedelsindustrin. Exempel: Man valde psykiatriker Ylva Ginsberg till att skriva behandlingsrekommendationer om ADHD-preparat trots att hon satt i knät på tillverkarna av just dessa preparat och hjälpt till att skriva förvrängda artiklar om preparatens effekt och skador (5). Exempel: Man valde psykiatriker Håkan Jarbin till att skriva behandlingsrekommendationer om antidepressiva till barn, trots att han fått 600 000 kronor av läkemedelsbolag de sista åren (6) och offentligt deklarerat att varningstexten om antidepressiva medel var ”snudd på tokig” (7). Jarbin hade fått 80 000/år för att tillsammans med Janssen (Concerta) och Shire (Elvanse) bland annat marknadsföra bolagens ADHD-droger. Läkare och sjukvårdspersonal i Stockholm fick av Jarbin (2008) budskapet: ”Att ha tillräckligt stor och adekvat förskrivning av centralstimulantia är en markör att barnpsykiatrin i länet fungerar väl.”

FN:s barnrättskommitté har i sin senaste rapport om Sverige (februari 2015) uttryckt starka bekymmer över den ökande förskrivningen av psykostimulantia, och att man i Sverige inte skänkt nödvändig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och missbruket av de narkotikaklassade ämnena (8). Man uppmanade Sverige att se till att oberoende experter (inte med band till läkemedelsbolag) granskar diagnosticeringen och förskrivningen av psykostimulantian. Dessutom har Europarådets parlamentariska församling, efter två års utredning, (i mars 2015) antagit en resolution (9) där man kräver en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia, och att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”).

Men Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriker ville som sagt annorlunda, och har gått rakt emot rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling. Därför har vi inte heller, trots att data från tidigare år varit kända för myndigheterna, fått se någon utredning om alla de barn som tagit överdoser i självskadligt syfte eller självmordssyfte – de passar inte in i agendan.

I tillägg får PR-folket gott om mediautrymme och kan, efter känt mönster från tobaksbolagen, gripa in med sin skademinimering och förklara att ”andra data visar” … Och låta någon kändis få föra fram att ”medicinen” räddat livet på dem. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och då har vi ändå inte sagt något om de 396 barn 0-4 år (!!) som under de sista sex åren blivit förgiftade av amfetamin eller amfetaminliknande preparat. Har någon hört talas om en utredning om dem från Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket? Har någon sett socialdepartementet bekymra sig? Har någon läst deras historia i massmedia?

Janne Larsson

skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com

  1. Sammanställning av uppgifter utlämnade av Giftinformationscentralen.
  2. Läkemedelsverket, Information från Läkemedelsverket, Ledarsida, nr 2, 2016, https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2016/Information_fran_lakemedelsverket_nr_2_2016.pdf .
  3. Socialstyrelsen, Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel, 8 juni 2016, http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storaskillnaderianvandningavadhd-lakemedel
  4. Socialdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Läkemedelsverket, 17 december 2015, S2015/08135/RS: http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17168 om att ”ta fram ett kunskapsdokument för säkrare läkemedelshantering till barn där arbetet omfattar ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel”, med Läkemedelsverkets stora och meningslösa svar https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/rapporter/Rapport_fran%20LV_Nationell_samverkan_for_utveckling_av_stegvist_godkannande_av_nya_lakemedel_20161031.pdf
  5. Larsson, När mörkret föll – Läkemedelsverkets expertmöte om ADHD-behandling 22-23 september 2015, http://jannel.se/LV.ADHDSeptember2015.pdf
  6. Jarbin, jävsdeklaration, den 4 september 2015, http://jannel.se/LV.IntressekonfliktJarbin.pdf
  7. Filmen Who Cares in Sweden, intervju med Jarbin, 2012.
  8. FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/777/sammanfattande-slutsatser-och-rekommendationeravseende-sveriges-femte-periodiska-rapport
  9. PACE, Ensuring comprehensive treatment for children with attention disorders, 6 mars 2015, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21596&lang=en

 

Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Texten nedan i PDF http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf

Öppet brev till folkhälsominister Gabriel Wikström

Godkännandet av Fontex/Prozac till unga i Sverige – 54 självmord senare

Det har gått tio år sedan tjänstemän på Läkemedelsverket drev igenom godkännandet av Fontex/Prozac för unga i Sverige. Man skulle efter godkännandet utföra viktiga uppföljningsstudier, de effekter och skador som preparatet hade på unga skulle noga granskas.

Men det blev inga uppföljningsstudier, det blev ingen granskning av vad som hände med de unga som fick preparatet. Läkemedelsverket undersökte inte heller hur den kända risken för självmordsbeteende från Fontex/Prozac visade sig i behandlingen.

Vi vet nu genom tillämpning av offentlighetsprincipen att utskrivningen av preparatet sköt i höjden och att 54 unga (15-24 år) under åren 2006-2015 begick självmord under behandling med Fontex/Prozac. Vi vet att INGET fall anmäldes till Läkemedelsverkets biverkningsregister; INGET av de 54 fallen utreddes av myndigheten!

Läkemedelsverket har 2016 låtit jävig barnpsykiatrisk expertis – med intima finansiella och ideologiska kopplingar till läkemedelsindustrin – besluta om att ännu fler unga ska behandlas med Fontex/Prozac och andra antidepressiva.

Vi kan se fram mot att fler unga kommer att begå självmord under behandling med preparat som har just ökad risk för självmordsbeteende i produktbeskrivningen, utan att någon granskning sker från Läkemedelsverkets sida.

Anser folkhälsoministern kanske att kraftfulla uppföljningsåtgärder om självmorden bland unga som fått antidepressiva, kan störa lobbyarbetet på att få EMA, det europeiska läkemedelsverket, placerat i Sverige?

Kanske anser folkhälsoministern att den obefintliga granskningen och den totala frånvaron av åtgärder för att komma till rätta med katastrofsituationen där unga utsätts för läkemedelsinducerat självmordsbeteende, är det pris vi får betala för att läkemedelsbolag även i fortsättningen ska ha en mycket positiv inställning till det svenska Läkemedelsverket?

Om inte, läs vidare, ta del av nedanstående fakta – och bevisa sedan att omsorgen om de unga är äkta, genom att faktiskt göra något åt saken!

Var det inte dessutom så att regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se till säkerheten i förskrivningen av läkemedel till barn och unga? Är inte de 54 unga som begått självmord under direkt inverkan av Fontex/Prozac värda att inkluderas i det uppdraget?

Läs fortsättningen http://jannel.se/ProzacTillUnga-54SjalvmordSenare.pdf  

Janne Larsson

skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com