månadsarkiv: april 2023

Läkemedelsverket: 138 biverkningsrapporter upprättade om allvarliga biverkningar för unga av ADHD-preparatet Elvanse

Nu har det hänt!  De faktiska skadorna av det amfetamin (ADHD-preparat) som ges till unga har börjat erkännas av Läkemedelsverket. Myndigheten har upprättat 138 biverkningsrapporter (för 2021), där unga 10-19 fått tas in på akutmottagningar efter att i självdestruktivt syfte tagit överdoser av amfetaminet Elvanse.

För första gången har Läkemedelsverket börjat följa det regelverk som finns om obligatorisk rapportering av skador från exempelvis amfetaminpreparat. Och det är inte de barnpsykiatriker, som i så gott som alla fall skrivit ut narkotikan till barnen, som skickat in biverkningsrapporterna. Istället är det personal på de akutmottagningar som fått ta hand om de unga, som förmedlat informationen till Läkemedelsverket.

En allvarlig biverkning är en biverkning som bl.a. ”nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård”. Fall av felanvändning, överdosering, missbruk av medicinska preparat ska rapporteras som en biverkning till Läkemedelsverket. Fall där barn och unga får skjutsas till akuten med ambulans efter att ha tagit överdoser av ADHD-preparat i självdestruktivt syfte/självmordssyfte ska alltså rapporteras till Läkemedelsverket som en misstänkt allvarlig biverkning.

Det görs inte.

De barnpsykiatriker, som bara måste känna till det stora antalet barn som hamnat på akuten, efter att ha skadat sig själva med de ADHD-preparat som skrivits ut till dem, skriver inga biverkningsrapporter. Därför osynliggörs barnen och hamnar inte i någon form av uppföljningsrapport från vare sig Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen.

Ingen enda biverkningsrapport skrevs av dessa psykiatriker för de barn och unga som hamnat på akuten 2021 eller 2022 efter överdoser av Elvanse.

Men nu kan de politiker och journalister som vill ha fakta, inte bara den PR-bild som till läkemedelsindustrin knutna psykiatriker för fram, höra av sig till Läkemedelsverket och själva ta del av de 138 biverkningsrapporter om Elvanse som finns upprättade om de unga.

Janne Larsson

skribent/researcher

21 april 2023

Läs i PDF https://jannel.se/138BiverkningsrapporterOverdoserAvElvanse.pdf

807 unga tog överdoser av antidepressiva i självdestruktivt syfte 2022 – helt osynliggjorda

Ny statistik från Giftinformationscentralen (GIC) berättar om det totala antalet fall (inrapporterade från allmänheten och sjukvården) av överdoser av antidepressiva i självskadligt syfte bland barn och unga 10-19 år för 2022. (1) Vi ser den absolut högsta nivån någonsin. Vi ser 807 fall, en ökning med otroliga 80 procent på två år. Vi ser i underlaget runt 650 unika fall rapporterade av akutvårdspersonal, jämfört med 439 fall för 2021 – en 50-procentig ökning på ett år.

Bakom de torra siffrorna döljer sig förstås en ofantlig tragik med barn och ungdomar som i de flesta fall fått åka ambulans till akutmottagningar för behandling.

Det här är fakta som är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter och politiker sticker huvudet i sanden, och låtsas som att barnen inte finns – här kan vi verkligen prata om barn som blivit osynliggjorda!

Vansinnet med barn som tar överdoser – ofta av sin egen av psykiatriker utskrivna ”medicin”– är heller ingen nyhet, även om överdosfallen nu nått en nivå som politiker och ansvariga myndigheter (förhoppningsvis) inte längre kan blunda för.

384 FLICKOR till akuten efter överdoser av Sertralin – som inte ska ges till barn

Underlaget från GIC visar, att under de sista två åren har 384 flickor (12-17 år) hamnat på akuten efter att ha tagit överdoser i självskadligt syfte av det antidepressiva medlet Sertralin (Zoloft) – där ALLA fallen rapporterades av akutvårdspersonal till GIC. (163 flickor 2021 och 181 flickor 2022.)

Och det speciella med det här är att Sertralin, förutom att inte vara godkänt som behandling av nedstämda barn eller barn med ångest, har följande ord i den godkända produktresumén (SmPCn): ”Effekt har inte visats hos barn och ungdomar med egentlig depression”. ”Sertralin skall inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter i åldrarna 6-17 år med tvångssyndrom.”  Produktresumén anger de villkor som gäller för preparatets godkännande. (2)

Preparatet ”skall inte användas”, ”Effekt har inte visats”. Men svenska barnpsykiatriker bryr sig inte ett dugg om att läkemedelsbolagen inte kunnat påvisa någon positiv effekt ens i sina egna vinklade studier. Och vad värre är, de bryr sig heller inte om att Sertralin – liksom andra antidepressiva medel – sedan länge bevisats öka risken för självmordsbeteende.

Under 2022 fick 9 823 flickor 12-17 år Sertralin enligt utlämnade data från Socialstyrelsen.

Man skulle kunna tycka att det vore intressant med en utredning om förhållandet mellan förskrivningen av Sertralin till flickor och den andel flickor som hamnar på akuten efter överdoser i självskadligt syfte eller självmordssyfte av samma preparat. Men varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten har några som helst data om det – och följaktligen inte heller socialdepartementet.

Dessa barn är helt osynliggjorda – varför är de så ointressanta?

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och den exploderande förskrivningen att antidepressiva till barn i Sverige

Läkemedelsindustrins intressen är väl omhändertagna både på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Förhållandena beskrivs bäst med termen ”institutionell korruption”.

Det är den härva av psykiatriskt ”sakkunniga”, med mycket intima kopplingar till läkemedelsindustrin, som styr dessa myndigheters behandlingsrekommendationer och ser till att förskrivningen av antidepressiva är runt tre gånger så hög i Sverige som den är i våra grannländer Norge och Danmark.

600 000 skäl till att hylla antidepressiva och ”ADHD-droger” – och osynliggöra skadorna

Tänk att personer som utbildat Sveriges barnpsykiatriker i förskrivning av antidepressiva och ”ADHD-droger”, ligger bakom de rekommendationer som gjort ovanstående förskrivning möjlig, och indirekt drivit fram tragiken av överdoser i självskadligt syfte – fått många hundratusen av tillverkarna av preparaten.

Och tänk att samtidigt gå rakt emot ”lagtexten” – de villkor under vilka läkemedel är godkända (som återfinns i produktresumén i FASS, Farmaceutiska specialiteter i Sverige). Vi ska då veta att det är direkt olagligt för läkemedelsbolag att i sin marknadsföring ”göra påståenden som motsäger sammanfattningen av produktens egenskaper” (EU-domstolen i mål C-249/09).

Så hur gör man då? Jo, man låter skenbart opartiska psykiatriker stå för marknadsföringen.

Vi låter en av dem som marknadsfört bolagens preparat på ett utmärkt sätt, barnpsykiatriker Håkan Jarbin, själv berätta:

  • ”Vi tycker … att riskerna med SSRI kraftigt överdrivits och inte motiverar idag aktuell Fasstext.” (3)
  • ”I Sverige har man inte blivit rädd för alla larm om att förskriva SSRI till ungdomar, vilket är bra. (4)
  • ”Att ha tillräckligt stor och adekvat förskrivning av centralstimulantia är en markör att barnpsykiatrin i länet fungerar väl.” (4)
  • ”Jättebra” (om den kraftiga ökningen av antidepressiva bland unga). (5)

Och det kanske mest anmärkningsvärda: ”Texten i FASS är, tycker jag, är snudd på tokig.” (6) Den ytterst befogade varningstexten om den ökade självmordsbenägenhet, som antidepressiva framkallar, avfärdas alltså av Jarbin som “snudd på tokig” och som inget som patienter ska lyssna på.

Ja, det fanns många hundratusen goda skäl till att marknadsföra preparaten på det här sättet. När Jarbin anlitades som ”opartisk” expert av Läkemedelsverket 2016, till att ”skriva riktlinjer för läkemedelsbehandling av depression”, avslöjades att han fått nästan 600 000 kronor av läkemedelsbolag, under åren 2009-2015, för att ge ”utbildning” i psykofarmakologisk behandling av barn och unga – med andra ord marknadsföring av bolagens produkter. Den inlämnade jävsdeklarationen kan vara värd ett noggrant studium. (7)

Och vi förstår hur det kommer sig att dessa, på så sätt ”utbildade” barnpsykiatriker, inte skrev en enda biverkningsrapport om alla dessa hundratals barn som tagit överdoser i självskadligt syfte.

Kom inte barnen tillbaka till BUP efter intagningen på akuten? Eller var deras överdoser av förskrivna antidepressiva medel inte värda att rapportera?

Janne Larsson

skribent/researcher

10 april 2023

Läs i PDF https://jannel.se/antidepressivaOverdoserGIC2022.pdf

(1.) Giftinformationscentralen, Överdoser av antidepressiva i självskadligt syfte, åldersgruppen 10-19, https://jannel.se/GIC.Antidepressiva.Overdos.Sjalvskada.pdf

(2.) Sertralin Teva, FASS, Produktresumé (besökt 10 april 2023)

(3) Isacsson G, Bejerot S, Jarbin H. Färre barn behandlas med SSRI, fler begår självmord. Oroväckande trend bland barn och unga i USA. Läkartidningen. 2007;104:3180-1. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/7/7840/LKT0743s3180_3181.pdf

(4) Janusinfo, Läkemedel kompletterar samtalsterapi inom barnpsykiatrin, Sammanfattning av föredrag, Stockholms läns landsting, 29 april 2008.

(5) Fler äter läkemedel mot depression. Halmstad7dagar, 2-8 april 2014.

(6) Filmen Who Cares in Sweden, intervju med Jarbin, 2012.

(7) Jarbin, jävsdeklaration till Läkemedelsverket, 4 september 2015 http://jannel.se/LV.IntressekonfliktJarbin.pdf