Sverige som utredningsland för ADHD-preparatet Elvanse: Stämmer uppgifterna om suicidalitet?

Öppet Brev till Läkemedelsverket

Sverige är utredningsland (Lead Member State) i Europa vad gäller säkerhetsuppföljningen av ADHD-preparatet Elvanse. Det innebär att Läkemedelsverket får läkemedelsbolaget Takedas årliga säkerhetsuppföljning (Periodic Safety Update Report, PSUR), leder och koordinerar bedömningen av denna, och lägger fram rekommendationer.

Den senaste säkerhetsuppföljningen avslutades den 29 september 2022, Lead Member State PSUR Assessment Report, och omfattade data från perioden 23 februari 2021-22 februari 2022.

Jag vill med det här brevet få bekräftelse på att jag uppfattat data om självmordsbenägenhet (”Suicidality”) i rapporten på rätt sätt, och ställa frågor om dessa data i relation till kända uppgifter i området från Sverige.

Rapportens uppgifter under rubriken Suicidality

Under den övergripande söktermen Suicidality kan vi på sidan 33 i slutrapporten läsa om hur många biverkningsrapporter som inkommit till läkemedelsbolagets (Takedas) Global Safety DataBase (GSDB) under den aktuella perioden. Där en GSDB definieras som:

“Means a database where it is collected all the Adverse Events, Serious Adverse Events, Serious Adverse Drug Reactions, and pregnancy report occurred during a clinical Trials or in case of Authorised Medicinal Product, all the adverse events reported directly by a health care professionals or users to the Marketing Authorisation Holder or Competent Authority website.” [1]


[1] Se exempelvis https://leonresearch.com/what-is-the-global-safety-database/

Vi antar utifrån det ovanstående att de rapporterade biverkningarna om suicidality i tabellen (nedan) är vad som inkommit till Takedas databas internationellt om Elvanse, från alla länder där bolaget har verksamhet. Där vi i tabellen ser att rapporterna kommer både från en uppföljningsstudie (”post marketing study”) och från spontanrapportering av biverkningar (från sjukvårdspersonal och allmänhet).

Vi läser tabellen:

Vi ser att det (för perioden 23 februari 2021-22 februari 2022) till läkemedelsbolaget inkommit rapporter om 262 händelser (”events”) under ovanstående rubrik. Vi ser att 69/262 händelser ansågs som allvarliga (”serious”). Där allvarliga biverkningar bland annat kan innebära att tillståndet ”kräver sjukhusvård”[1].


[1] Se https://www.ema.europa.eu/en/glossary/serious-adverse-reaction

Vi ser i ett urval av händelserna att 100 av de 262 fallen gällde depression (n=100/262). Vi ser också följande: Intentional overdose (n=13/262), Intentional self-injury (n=4/262), Suicide attempt (n=8/262), Suicidal behaviour (n=2/262).

Antalet avsiktliga överdoser skulle, om vi förstått det här rätt, vara 13 stycken; fall av avsiktlig självskada skulle vara 4, fall av självmordsförsök skulle vara 8; fall av avsiktligt självmordsbeteende skulle vara 2.

Och det i läkemedelsbolagets Global Safety DataBase – där alltså alla till läkemedelsbolaget inkomna biverkningar för perioden (ett år) registrerats.

Hur många personer internationellt fick Elvanse under ettårsperioden?

Försäljningen av Elvanse (Vyvanse i vissa länder) internationellt uppgick till runt 3 miljarder dollar 2021 – alltså ungefär 30 miljarder svenska kronor. [1]


[1] Se The Global Drug sales of Vyvanse (2019 – 2026, USD Millions) – GlobalData

Av den internationella försäljningen på 30 miljarder SEK, rapporterades alltså till läkemedelsbolaget Takedas GSBD för Elvanse/Vyvanse: avsiktliga överdoser, avsiktlig självskada, avsiktligt självmordsbeteende och självmordsförsök, en summa av 27 fall.

Elvanse och antalet fall av Suicidality i Sverige 2021 för åldersgruppen 10-19

I Sverige fick 73 175 personer Elvanse under 2021.[1] Försäljningsvärdet uppgick till ungefär 600 miljoner (utifrån uppgifter utlämnade av E-hälsomyndigheten). Alltså ungefär 2 procent av den internationella försäljningen.


[1] Se Läkemedelsregistret https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/resultat.aspx

I jämförelse har Läkemedelsverket för åldersgruppen 10-19 år upprättat hela 138 biverkningsrapporter om suicidality för 2021, där så gott som uteslutande dessa fall har rapporterats av akutläkare om barn och unga som tagits in på akuten, och där dessa fall går in under rubriken allvarliga biverkningar.

För söktermerna Intentional overdose, Intentional self-injury, Suicide attempt, Suspected suicide attempt, har alltså Läkemedelsverket i sin databas 138 biverkningsrapporter för 2021 för åldersgruppen 10-19 år.

Där läkemedelsbolaget i sin databas alltså har 27 rapporter för motsvarande områden – internationellt, för alla åldersgrupper, för en förskrivning där försäljningsvärdet är runt 30 miljarder SEK.

Mina frågor till Läkemedelsverket som Lead Member State i utredningen om säkerheten runt Elvanse – området Suicidality

1. Stämmer uppgifterna, hämtade från rapporten, att tabellen om Suicidality visar att rapporterna som inkommit till läkemedelsbolagets GSDB, gäller förhållandena globalt, internationellt?

2. I rapporten kan vi (s. 5) läsa följande under rubriken ”Issues to be addressed in the next PSUR”:

“A cumulative review of suicidality should be provided. Clinical trials, relevant post marketing safety data bases and the literature should be searched, and all relevant preferred terms should be included. Relevant cases should be summarised in tabular format, with particular focus on dechallenge and rechallenge cases. Based on this review, a discussion on the need for an update of the product information should be provided, with proposed wording if applicable.”

Betyder det att de 138 fallen från Sverige för 2021 inkluderas i den PSUR som läkemedelsbolaget Takeda nu upprättat och som kommer att bli föremål för en bedömningsrapport, med Läkemedelsverket som Lead Member State, i höst?[1]


[1] De 138 rapporterna upprättades av Läkemedelsverket först i december 2022 och i januari 2023, och kunde följaktligen inte bli del av läkemedelsbolagets PSUR för ovan beskriven period, även om de gällde år 2021.

28 maj 2023

Vänliga hälsningar

Janne Larsson skribent/researcher

janne.olov.larsson@telia.com

Läs i PDF https://jannel.se/OpenLetterElvanseMPA.pdf

Rapporten: Lead Member State PSUR Asssessment Report, Active Substance(s) lisdexamfetamine, 29 september 2022. Kan begäras ut från Läkemedelsverket; kan på förfrågan mailas av mig. De 138 biverkningarna: Kan begäras ut från Läkemedelsverket.